Algemene voorwaarden I Love Glamour

Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechten van de consument zijn dus goed geborgd.

Plaats je een bestelling bij I Love Glamour dan ga je akkoord met de hieronder aangegeven algemene voorwaarden.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - De levering
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Artikel 10 - Klachtenregeling


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

I Love Glamour

Purmerenderweg 42

1461 DD, Zuidoostbeemster

Telefoonnummer: 0620405648

E-mailadres: glamourpurmerend

IBAN: NL 11 ABNA 0589689649

KvK-nummer: 53421043

BTW-nummer: NL001140704B23

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van I Love Glamour via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Zowel I Love Glamour als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.
 • 2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • 2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 2.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

 • 3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 3.2 Het aanbod is vrijblijvend. I Love Glamour is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • 3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen waar gebruik van wordt gemaakt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden I Love Glamour niet.
 • 3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 4 - Aanbiedingen / Overeenkomsten

Let op: Er gelden andere voorwaarden voor de sale producten.

 • 4.1 Alle aanbiedingen en offertes van I Love Glamour zijn vrijblijvend. I Love Glamour behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 4.2 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van I Love Glamour zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 4.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door I Love Glamour. Zolang I Love Glamour de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van I Love Glamour, dan is I Love Glamour hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 4.4 I Love Glamour behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.
 • 4.5 Door bij ons te bestellen – via de website, dan wel per e-mail of via social media – ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

Artikel 5 – Prijzen / Verzendkosten / Betaling / Eigendomsvoorbehoud / Wanbetaling

 • 5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.
 • 5.2 Voor transport binnen Nederland, met uitzondering van Caribisch Nederland, brengt I Love Glamour maximaal €6,15 in rekening. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. I Love Glamour behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door PostNL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.
 • 5.3 I Love Glamour werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt I Love Glamour de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van I Love Glamour totdat de gehele betaling is ontvangen.
 • 5.4 Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan. De consument wordt dan schriftelijk gemaand het gehele, dan wel het resterende bedrag per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning is voldaan, is I Love Glamour gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met minimaal € 40,- te (doen) incasseren, dit overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, of de overeenkomst te ontbinden.
 • 5.5 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft I Love Glamour passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – De levering

 • 6.1 I Love Glamour verzendt alle bestellingen in principe binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de bestelling via PostNL (of een gelijkwaardige pakketdienst) naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht. Mocht de consument op moment van afgifte niet thuis zijn, dan kan de consument het pakket op een PostNL punt in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 1week worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. I Love Glamour zal het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan de consument terugstorten.
 • 6.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.
 • 6.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 • 6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als er sprake is van overmacht aan de zijde van I Love Glamour of de door haar ingeschakelde derde(n).
 • 6.5 I Love Glamour streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.
 • 6.6 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt I Love Glamour zo spoedig mogelijk contact met de consument op.


Artikel 7 – Herroepingsrecht / Retournering / Garantie

 • 7.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 7.3.
 • 7.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.
 • 7.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”, beschikbaar op deze website (klik op de link). De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan I Love Glamour. De consument draagt de kosten voor de retourzending.
 • 7.4 Het herroepingsrecht is NIET van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.
 • 7.5 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag inclusief de aan I Love Glamour betaalde verzendkosten terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.6. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, niet de verzendkosten.
 • 7.6 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (inclusief de eventuele standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren. Eventuele hogere verzendkosten voor de originele verzending van I Love Glamour aan de consument, waarvoor de consument zelf heeft gekozen, dan de door I Love Glamour aangeboden minst kostbare wijze van standaard levering, worden door I Love Glamour niet vergoed.
 • 7.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 • 7.8 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.
 • 7.9 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:
 1. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
 2. Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
 3. De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
 4. De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of
 5. Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

Let Op!

Het is niet de bedoeling dat de consument het retour pakket zelf komt afleveren op het retour adres. Dit is overigens ook niet onze locatie waar wij gevestigd zitten maar een afgifte punt voor onze pakketten. Mocht de consument dit wel doen, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden als het pakket kwijt raakt. Verzend het retourpakket daarom ook gewoon via een bezorgdienst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • 8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • 8.2 Bij gepersonaliseerde producten, wordt de consument uitgesloten van zijn herroepingsrecht. Voor de producten van de webshop is dit niet van toepassing.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 • 9.1 I Love Glamour heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat I Love Glamour gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan I Love Glamour kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 • 10.1 I Love Glamour is niet aansprakelijk voor indirecte schade. I Love Glamour zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 • 11.1 I Love Glamour beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij I Love Glamour, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • 11.3 Bij I Love Glamour ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door I Love Glamour  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 11.4 De consument geeft I Love Glamour in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 11.5.
 • 11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot I Love Glamour (glamourpurmerend@gmail.com). I Love Glamour zal de klachten behandelen als beschreven in artikel 11.3. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel I Love Glamour als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • 11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij I Love Glamour schriftelijk anders aangeeft.
 • 11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door I love Glamour, zal I Love Glamour naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen ,repareren of terugbetalen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 • 12.1 Indien de consument aan I love Glamour schriftelijk opgave doet van een adres, is I Love Glamour gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan I Love Glamour schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 12.2 Wanneer door I love Glamour gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat I Love Glamour deze Algemene voorwaarden soepel toepast.
 • 12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met I Love Glamour in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door I Love Glamour vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 12.4 I Love Glamour is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 • 13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.