Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I Love Glamour

Als je bij Iloveglamour.nl een bestelling plaatst, bent je akkoord gegaan met de hieronder aangegeven algemene voorwaarden. 


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - De levering
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Artikel 10 - Klachtenregeling


Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

I Love Glamour

Telefoonnummer: 0620405648

E-mailadres: glamourpurmerend

 

IBAN: NL 11 ABNA 0589689649

KvK-nummer: 53421043

BTW-nummer: NL001140704B23

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van I Love Glamour en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen I Love Glamour en consument.

 • 2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

 • 3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 3.2 Het aanbod is vrijblijvend. I Love Glamour is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • 3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen waar gebruik van wordt gemaakt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden I Love Glamour niet.
 • 3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.


Artikel 4 – Overeenkomst / Prijzen / Verzendkosten / Betaling / Eigendomsvoorbehoud / Wanbetaling

 • 4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.
 • 4.3 Voor transport binnen Nederland, met uitzondering van Caribisch Nederland, brengt I Love Glamour maximaal € 7,25 in rekening. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. I Love Glamour behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door Post NL of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.
 • 4.4 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd I Love Glamour onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft I Love Glamour passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 5 – De levering

 • 5.1 De levering wordt enkel uitgevoerd nadat het bedrag van de bestelling is betaald. I Love Glamour verzendt alle bestellingen in principe binnen 1-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling via PostNL.
 • 5.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.
 • 5.3 I Love Glamour zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • 5.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • 5.5 I Love Glamour verzendt alle bestellingen in principe binnen 1-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail. Mocht de consument op moment van afgifte niet thuis zijn, dan kan de consument het pakket op een PostNL afhaal locatie in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. 


Artikel 6 – Herroepingsrecht

 • 6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 10 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door I Love Glamour aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • 6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan I Love Glamour retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 6.3 Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 10 dagen na ontvangst retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • 6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen en niet van toepassing op sale artikelen.
 • 6.5 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.
 • 6.6 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:
 1. Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld);
 2. Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen;
 3. De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken;
 4. De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of
 5. Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Bij gepersonaliseerde producten, wordt de consument uitgesloten van zijn herroepingsrecht. Voor de producten van de webshop is dit niet van toepassing.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

I Love Glamour is niet aansprakelijk voor indirecte schade. I Love Glamour zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

Klachten over de ontvangen producten dienen door de consument binnen 7 werkdagen na de ontdekking per e-mail of brief worden gemeld aan de ondernemer.